Onze algemene voorwaarden

versie: 05-2019

Opzeggen24.nl is een dienst die wordt aangeboden door .

Artikel 1. Definities

 1. Opzeggen24: een handelsnaam van , gevestigd aan de Paardeweide 3E, 4824EH te Breda en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73667005.
 2. Aanvullende voorwaarden: de in de Dienst vermelde dan actuele versie van aanvullende voorwaarden, onder welke benaming dan ook vermeld.
 3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 4. Dienst: het op haar Website aanbieden van een dienst waarmee Gebruiker een overeenkomst met een derde kan opzeggen.
 5. Gebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Dienst.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst strekkende tot de uitvoering van de Dienst door Opzeggen24 aan de Gebruiker.
 8. Partijen: Opzeggen24 en Gebruiker.
 9. Website: één of meer van de door Opzeggen24 geëxploiteerde websites.

Artikel 2. Algemene bepalingen en Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de Diensten van Opzeggen24.
 2. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in de (reclame)uitingen, in de aanbiedingen van Opzeggen24, op de Website en/of in de orderbevestiging binden Opzeggen24 niet.
 3. Een aanvraag of bestelling door of namens de Gebruiker die via de Website aan Opzeggen24 wordt gericht, leidt slechts tot het ontstaan van een Overeenkomst indien deze aanvraag of bestelling door Opzeggen24 is bevestigd.
 4. Opzeggen24 heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Gebruiker door Opzeggen24 zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 5. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn of haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opzeggen24.
 6. Indien in rechte zou komen vast te staan dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen met een soortelijke strekking, die niet nietig of vernietigbaar is.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opzeggen24 zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren. Opzeggen24 is echter afhankelijk van de goede werking van producten en/of diensten van derden. Opzeggen24 neemt daarom enkel verantwoordelijkheid voor datgene waarover zij controle kan uitoefenen.
 2. Opzeggen24 staat er niet voor in dat de Dienst en/of de daarbij opgeslagen/verwerkte gegevens voortdurend en/of foutloos beschikbaar zijn.
 3. Opzeggen24 levert de dienst op basis van een inspanningsverbintenis.

Artikel 4. Gebruik van de Dienst

 1. Gebruiker dient zich bij het gebruik van Dienst te houden aan de voorwaarden uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Dienst en voor de informatie die hij met behulp van de Dienst opvraagt, opslaat, verspreidt en anderszins gebruikt.
 3. Gebruiker staat er voor in dat ingevoerde gegevens juist en volledig zijn.
 4. Gebruiker die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf vrijwaart Opzeggen24 voor alle claims van derden in verband met de door Gebruiker op de Website geplaatste informatie.

Artikel 5. Onrechtmatig gebruik

 1. Aan het gebruik van de Dienst zijn voorwaarden verbonden. Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Opzeggen24 behoudt zich het recht voor om een opzegging geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken indien Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. In geen geval zal Opzeggen24 aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

Artikel 6. Onderhoud en ondersteuning

 1. Opzeggen24 zal Gebruiker ondersteunen bij het gebruik van de Dienst door middel van een supportdesk.
 2. Opzeggen24 zal zich inspannen om eventuele vragen over het gebruik van de Dienst adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Opzeggen24 kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.
 3. Opzeggen24 kan in het kader van onderhoud wijzigingen aanbrengen in de Dienst, met dien verstande dat deze wijzigingen geen afbreuk mogen doen aan de in de Overeenkomst overeengekomen functionaliteiten.
 4. Opzeggen24 is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Opzeggen24 zal een buitengebruikstelling zoveel mogelijk vooraf en tijdig aan Gebruiker communiceren, tenzij er sprake is van een noodsituatie, of wanneer het noodzakelijk is direct in te grijpen. Opzeggen24 zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk laten plaatsvinden. Opzeggen24 is nimmer aansprakelijk voor schade wegens het tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen van de Dienst.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen en tarieven genoemd op de Website, in (reclame)uitingen en aanbiedingen van Opzeggen24 zijn onder voorbehoud van programmeer-, typ-, of schrijffouten.

Artikel 8. Betaling

 1. De vergoeding bestaat uit een bedrag dat bij het afnemen van de Dienst wordt betaald.
 2. De Gebruiker is de vergoeding direct bij het afnemen van de Dienst (bij wege van vooruitbetaling) verschuldigd.
 3. Betaling van de vergoeding wordt verricht via de op de Website aangeboden betaalmethode.
 4. Bij gebruik van de persoonlijke Dienst doet de Gebruiker afstand van zijn herroepingsrecht.
 5. Opzeggen24 kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Opzeggen24 van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Gebruiker of de aard van de relatie met de Gebruiker hiertoe aanleiding geven.
 6. Opzeggen24 is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval de Gebruiker zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 7. Aan een Gebruiker die niet of niet tijdig betaalt, wordt door Opzeggen24 een aanmaning of ingebrekestelling gestuurd. Indien betaling uitblijft, is Gebruiker over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.
 8. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opzeggen24 de vordering uit handen geven, in welk geval Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Deze vergoeding bedraagt ten minste € 40,--. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Opzeggen24 onverlet.

Artikel 9. Klachtenprocedure

 1. Klachten over de dienstverlening van Opzeggen24 dienen door de Gebruiker via het klachtformulier te worden ingediend bij Opzeggen24.
 2. Opzeggen24 zal klachten binnen een termijn van vijf werkdagen in behandeling nemen.
 3. Een klacht dient voldoende gemotiveerd en onderbouwd te zijn.
 4. Opzeggen24 zal zich inspannen de klacht zo snel en adequaat mogelijk te behandelen.
 5. Voor zover Opzeggen24 van mening is dat zij nadere informatie nodig heeft van de Gebruiker ter afwikkeling van de klacht, zal de Gebruiker hieraan haar volledige medewerking verlenen.
 6. Zodra Opzeggen24 de behandeling van de klacht heeft afgerond, zal zij de Gebruiker hierover informeren. Zij zal daarbij aangeven in hoeverre zij de klacht al dan niet honoreert.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst verwerkt Opzeggen24 persoonsgegevens van de Gebruiker.
 2. Gebruiker en Opzeggen24 worden beide gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Opzeggen24 naar haar Privacy Statement.
 3. Bij de verwerking van persoonsgegevens draagt Opzeggen24 zorg voor een passend beveiligingsniveau.
 4. Gebruiker heeft de mogelijkheid zelf een back-up van zijn gegevens te maken. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-up's. Opzeggen24 is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

Artikel 11. Intellectuele Eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en alle (reclame)uitingen van Opzeggen24 berusten bij Opzeggen24 en/of haar licentiegevers. De Gebruiker erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
 2. Aan Gebruiker wordt hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot gebruik van de Website en de Dienst overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
 3. Opzeggen24 wordt geen rechthebbende op de informatie, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto- en filmmateriaal, die de Gebruiker middels de Dienst publiceert. Gebruiker verleent aan Opzeggen24 een niet-exclusief gebruiksrecht op die informatie. Onder het gebruiksrecht van Opzeggen24 valt ook het recht om de informatie op websites van haar partners te publiceren.
 4. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Opzeggen24 heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
 5. Indien informatie zonder toestemming van Gebruiker is overgenomen op websites van derden, is Opzeggen24 door Gebruiker gemachtigd om op eigen naam of namens Gebruiker hiertegen in recht op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Opzeggen24, maar Gebruiker dient zo nodig medewerking te verlenen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld wordt de totale aansprakelijkheid van Opzeggen24 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Opzeggen24 is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade ontstaan door het verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Gebruiker dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van een jaar na ontdekking van de schadeveroorzakende gebeurtenis Opzeggen24 schriftelijk in kennis te stellen. Na verloop van deze termijn vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Opzeggen24 nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, staking, bedrijfsstoornissen en stagnatie in toelevering.

Artikel 14. Wijzigingen

 1. Opzeggen24 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan Gebruiker bekend gemaakt en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangewezen.
 3. Indien gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Opzeggen24 gevestigd is.

Artikel 16. Contactgegevens

 1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens:

  Opzeggen24
  Postbus 5548
  4801 DZ Breda

  e-mail: klantenservice@opzeggen24.nl